อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สมาชิกสภา

นายสมร ศรีสุริ
ประธานสภา
เบอร์โทรมือถือ: 085-457-1541

นายเกรียงไกร บุญศรีสุข
รองประธานสภา
เบอร์โทรมือถือ: 093-391-9908

นายเกรียงไกร บุญศรีสุข
ส.อบต.หมู่1
เบอร์โทรมือถือ: 093-391-9908

นายบุญเทิ้ง ปุตะมา
ส.อบต.หมู่2
เบอร์โทรมือถือ: 061-027-2199

นายสมร ศรีสุริ
ส.อบต.หมู่3
เบอร์โทรมือถือ: 085-457-1541

นายสนั่น ผังคี
ส.อบต.หมู่4
เบอร์โทรมือถือ: 096-156-4067

นายนครชัย อุดมศรี
ส.อบต.หมู่5
เบอร์โทรมือถือ: 098-168-2629

นายประทีป กิริยะ
ส.อบต.หมู่6
เบอร์โทรมือถือ: 089-582-9744

นางสาวรจนา สุระศร
ส.อบต.หมู่7
เบอร์โทรมือถือ: 061-104-9105

นายคะลม บัวแสน
ส.อบต.หมู่8
เบอร์โทรมือถือ: 085-184-7353

นายบัวพันธ์ เคาวะลึก
ส.อบต.หมู่9
เบอร์โทรมือถือ: 090-861-4633

นายอุดม โมลา
ส.อบต.หมู่10
เบอร์โทรมือถือ: 086-045-0927