อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สมาชิกสภา

นายสมร ศรีสุริ
ประธานสภา

นายบุญช่วย แก้วกัลยา
รองประธานสภา

นายบำรุง สุยคำไฮ
ส.อบต.หมู่1

นายประจักษ์ หงษา
ส.อบต.หมู่1

นายบุญเทิ้ง ปุตะมา
ส.อบต.หมู่2

นางวิภารัตน์ กุลบุตร
ส.อบต.หมู่2

นายสังเวียน สาระพร
ส.อบต.หมู่3

นายสนั่น ผังคี
ส.อบต.หมู่4

นายนครชัย อุดมศรี
ส.อบต.หมู่5

นางสาววรรณวิสา คิมหันตา
ส.อบต.หมู่5

นายประทีป กิริยะ
ส.อบต.หมู่6

นายศรี บัวเหลา
ส.อบต.หมู่6

นายประเสริฐ สิงหาทอ
ส.อบต.หมู่7

นายสวย บัวแสน
ส.อบต.หมู่8

นายบัวพันธ์ เคาวะลึก
ส.อบต.หมู่9

นายอุดม ศิริใหญ่
ส.อบต.หมู่9

นายสัมฤทธิ์ ธงอาษา
ส.อบต.หมู่10

นายอุดม โมลา
ส.อบต.หมู่10