อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักปลัด

นางสาวนัยนา มูลคำ
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นายนพพร สมชื่อ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางกมลวรรณ สูงรัง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกรรณิกา ละอองวิจิตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกิตติ กาศรี
พนักงานขับรถ

นางสาวพัชรี มธุรัญญานนท์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสายใจ หามาฤทธิ์
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายสมหมาย มาลารส
พนักงานขับรถกู้ชีพ

นายศิริวัฒน์ ปีขาล
ผุ้ช่วย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายเหรียญ ภาษิต
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์