อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักปลัด

นายนีรพล ละอองวิจิตร
ปลัด อบต.

นางศรีผกา วนวาที
รองปลัด อบต.

นางสาวนัยนา มูลคำ
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นายนพพร สมชื่อ
จนท.บริหารงานทั่วไป

นางกมลวรรณ สูงรัง
ผช.จนท.ธุรการ

นางสาวกรรณิกา ละอองวิจิตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกิตติ กาศรี
พนักงานขับรถ

นางสาวพัชรี มธุรัญญานนท์
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล

นางสาวสายใจ หามาฤทธิ์
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์

นายสมหมาย มาลารส
พนักงานขับรถกู้ชีพ

นายศิริวัฒน์ ปีขาล
ผุ้ช่วย จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย