อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง

นางปิยะกร สังสนา
ผอ.กองคลัง

นางสาวนิตยา รัตนตรัยวงค์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวสุภาภรณ์ สุดาเดช
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวรินดร์ดา บุญแจ้ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นางสมพิศ อินทวี
ลูกจ้างประจำ จนง.การเงินและบัญชี

นางสาวธิติมา กาศรี
ผช.จนง.พัสดุ

นางสาวจินตนา กุชโร
ผช.จนง.จัดเก็บรายได้

นายชัยวัฒน์ มาลารส
ผช.จนท.ธุรการกองคลัง

นางสาวปิยะมาศ อ่อนสา
คนงานทั่วไป