อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองการศึกษา

นางรุ่งตะวัน ยังมี
ผอ.กองการศึกษา

นางพินิตย์ ศรีสมบัติ
ครู

นางสุพิชชาย์ นวานุช
ครู

นางจุฑามาศ สามาลา
ครู

นางฐิลารัตน์ พงไพร
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

นางจิตรดา สุขกวี
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

นางแอนนา ทำพนม
ผู้ดูแลเด็กเล็ก