อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองการศึกษา

นางรุ่งตะวัน ยังมี
ผอ.กองการศึกษา

นางพินิตย์ ศรีสมบัติ
ครู

นางณัฐภาสรณ์ นวานุช
ครู

นางจุฑามาศ สามาลา
ครู

นางฐิลารัตน์ พงไพร
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

นางจิตรดา สุขกวี
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

นางแอนนา ทำพนม
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

นางสาวสุณิสา คู่ควร
ผช.เจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา