อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองช่าง

นายจิระเดช มาแสวง
นายช่างโยธา
รักษาการ ผอ.กองช่าง

นายศักดิ์ชัย สุยคำไฮ
ผช.ช่างไฟฟ้า

นายชลธี ผังคี
ผช.ช่างโยธา

นางวัขรี กาศรี
ผช.จนท.ธุรการ

นายนคร พงไพร
ผช.ช่างไฟฟ้า

นายสมพร เรืองคำไฮ
คนงานทั่วไป

นายถนอม พิมมา
คนงานทั่วไป