อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองสวัสดิการสังคม

นายกฤตพัชร์ ผิวเกลี้ยง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นายฐิติ ภาษี
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวสุมาลี อ่อนสา
ผช.จพง.นักพัฒนาชุมชน

นายวีรจักร ชาวไร่
ลูกจ้างประจำ

นายสุนทร พรมลี
ลูกจ้างประจำ

นายรัตนศิลป์ สกุลแพง
ลูกจ้างประจำ

นายสุภกิจ ถวิลไพร
ช่างเครื่องสูบน้ำ