อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองสวัสดิการสังคม

นายกฤตพัชร์ ผิวเกลี้ยง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นายฐิติ ภาษี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุมาลี อ่อนสา
ผช.จพง.นักพัฒนาชุมชน

นางสาวสุทธิดา ถิตย์ไชย
ผช.เจ้าพนักงานธุรการกองสวัสดิการฯ

นายวีรจักร ชาวไร่
นายสถานีสูบน้ำดอนคำ

นายสุนทร พรมลี
นายสถานีสูบน้ำคำไฮ 1

นายศุภกิจ ถวิลไพร
นายสถานีสูบน้ำคำไฮ 2

นายธนงค์ ผังคี
นายสถานีสูบน้ำโปง

นายชัยรัตน์ พงค์ไพร
นายสถานีสูบน้ำสำโรง