อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
นักบริหารงานอบต.

นางศรีผกา วนวาที
รองปลัด อบต.รักษาราชแทนปลัด อบต.คำไฮ
เบอร์โทรสัพท์:082-520-8227

นางศรีผกา วนวาที
รองปลัด อบต.คำไฮ
เบอร์โทรสัพท์:082-520-8227