อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ วัดท่าไฮ

โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ วัดท่าไฮ บ้านโปง ตำบลคำไฮ... วันที่ 25 ต.ค. 64 (ดูู 27)

โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บิหาร อบต.คำไฮ

โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประม... วันที่ 18 ต.ค. 64 (ดูู 32)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนขอขอบพระคุณ ส.ส. จิราพร สินธุไพร (น้ำ) ร้อยเอ็ด เขต 5 ที่ร่วมเป็นกำลังใจฝ่าวกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้ ได้มอบน้ำ จำนวน 70 แพ๊ค แมสปิดจมูก จำนวน 20 กล่อง ตำบลคำไฮขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนขอขอบพระคุณ ส.ส.จิราพร สินธ์ไพร (น้ำ) ร้อยเอ็ด ... วันที่ 1 ก.ย. 64 (ดูู 51)

ประธานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตำบลคำไฮ นายกประสาร กาศรี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกีล (วัวตาย) ในเขตพื้นที่ ตำบลคำไฮ

ประธานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตำบลคำไฮ นายประสาร กาศรี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจ... วันที่ 1 ก.ย. 64 (ดูู 53)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ และคณะบริหารทุกคน ขอขอบพระคุณ ท่าข้าว ส.สุภาพ ค้าข้าว บ้านโนนศิลา ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด ได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19 ในเขตพื้นที่ตำบลคำไฮ ของขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมบริจาคช่ว

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ และคณะผู้บริหารทุกคนขอขอบพระคุณ ท่าข้าว ส.สุภาพ ค้าข้าว บ้านโนนศิลา ต.คำไฮ อ.พนม... วันที่ 18 ส.ค. 64 (ดูู 57)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ ขอขอบพระคุณร้านบิ๊กทู ที่ได้มอบชุด CPE จำนวน 5 ชุด อบต.คำไฮจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาศนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮขอขอบพระคุณ ร้านบิ๊กทูที่ได้มอบชุด CPE จำนวน 5 ชุด อบต.คำไฮจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาศ... วันที่ 4 ส.ค. 64 (ดูู 63)

อบต.คำไฮ ขอขอบพระคุณ คุณนก นิลแก้ว พร้อมครอบครัวและตัวแทนแม่บุญโฮม นิลแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ ขอขอบพระคุณ คุณนก นิลแก้ว พร้อมครอบครัว และตัวแทนแม่บุญโฮม นิลแก้ว บ้านคำไฮ ไ... วันที่ 30 ก.ค. 64 (ดูู 65)

อบต.คำไฮขอขอบพระคุณ คุณอัครเดช คณะนา และตัวแทน คุณศรีชวาลา ปุตามา

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ ขอขอบพระคุณ คุณอัครเดช คณะนา และตัวแทนคุณศรีชวาลา ปุตามา มอบชุด CPE จำนวน 14 ชุด... วันที่ 29 ก.ค. 64 (ดูู 63)

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ป้ายรณรงค์กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน ... วันที่ 16 มิ.ย. 64 (ดูู 78)

จิตอาสา เราทำความดี เพื้อชาติ ศาส กษัตริย์

เราทำความดี เพื่อชาติ ศาส กษัตริย์ 20-02-63... วันที่ 24 ก.พ. 63 (ดูู 220)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด... วันที่ 28 มิ.ย. 62 (ดูู 548)

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562... วันที่ 14 ก.พ. 62 (ดูู 654)

โครงการรณรงค์แยกขยะ เพื่อลดปริมาณปัญหาสิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน แยกก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ ... วันที่ 23 ม.ค. 62 (ดูู 699)

Kick oof แยกก่อนทิ้ง

Kick oof แยกก่อนทิ้ง... วันที่ 10 ม.ค. 62 (ดูู 290)

กิจกรรม Kick off รณรงค์ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

9 มกราคม 2562 อบต.คำไฮ ร่วมกับท้องถิ่นอำเภอพนมไพร และ อปท.ต่างๆในอำเภอพนมไพร จัดกิจกรรมรณรงค์ Kick off คัดแยกขยะก่อ... วันที่ 10 ม.ค. 62 (ดูู 288)

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน... วันที่ 25 ธ.ค. 61 (ดูู 605)

โครงการประชาคมจัดทำแผนกองทุนหลักประกัสุขภาพ

โครงการประชาคมจัดทำแผนกองทุนหลักประกัสุขภาพ... วันที่ 28 ก.ย. 61 (ดูู 305)

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำไฮ

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำไฮ... วันที่ 19 ก.ย. 61 (ดูู 301)

โครงการหมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนทั่วครอบครัวปลอดโรค

โครงการหมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนทั่วครอบครัวปลอดโรค... วันที่ 20 ส.ค. 61 (ดูู 283)

โครงการ มหกรรม. ตลาดนัดสุขภาพ

โครงการ มหกรรม. ตลาดนัดสุขภาพ... วันที่ 20 ส.ค. 61 (ดูู 672)