อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ


มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป้นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  View : 196
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :