อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ
 
สภาพทั่วไป

          ลักษณะที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
               ทิศเหนือ                ติดต่อกับ           ตำบลพนมไพร
               ทิศใต้                    ติดต่อกับ          ตำบลค้อใหญ่
               ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ           ตำบลเหนือเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
               ทิศตะวันตก            ติดต่อกับ           ตำบลนานวล

          พื้นที่รับผิดชอบ
                อบต.คำไฮ มีพื้นที่ 36.19 ตารางกิโลเมตร
          จำนวนประชากร
                มีจำนวนประชากร 5,291 คน *ข้อมูลจากทะเบียน กรมการปกครอง 25 เมษายน 2559
          จำนวนหมู่บ้าน
                อบต.คำไฮ มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 10 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือน 1,255 ครัวเรือน

โครงสร้างพื้นฐาน

         การคมนาคม
          อบต.คำไฮ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอพนมไพร 8 กิโลเมตร มีถนนทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน 1 สาย คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2227 เชื่อมต่อระหว่างอำเภอพนมไพรและอำเภอมหาชนะชย จังหวัดยโสธร
         การไฟฟ้า
          การไฟฟ้าส่วนภุมิภาคสาขาอำเภอพนมไพร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและให้บริการแก่ประชาชน ในเขตตำบลคำไฮ ส่วนใหญ่เป็นการให้การบริการแก่ประชาชน้านที่อยู่อาศัย ปัญหาที่พบมากจากการสำรวจได้แก่ ปัญหาการชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน  
         ประปา
          ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน 1,249 ครัวเรือน
          แหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาคือ แหล่ง น้ำผิวดิน
         แหล่งน้ำ
        
ลำห้วย - แห่ง สระน้ำ 23 แห่ง
หนองน้ำ - แห่ง บ่อน้ำตื้น 2 แห่ง
บ่อน้ำบาดาล 11 แห่ง อ่างเก็บน้ำ - แห่ง
แม่น้ำ แม่น้ำชี 1 สาย ฝาย 2 แห่ง
 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
           
         การเกษตรกรรม 
         ประชากรในภาคเกษตรกรรมในเขตตำบลคำไฮ ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาข้าว และปลูกพืชผักที่มีพื้นที่ทำนาประมาณ 16,705.74 ไร่ บางพื้นที่สามารถทำนานอกฤดูกาล (นาปังได้) เนื่องจากพื้นที่ น้ำชี ไหลผ่าน และองค์การบริหารส่วนตำบลมีสถานีสูบน้ำที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทาน อยู่ในการดูแลบูรณาร่วมกับพื้นที่ข้างเคียง จำนวน  5  สถานี ดังนี้
         1.สถานีสูบน้ำคำไฮ (1)
         2.สถานีสูบน้ำคำไอ (2)
         3.สถานนีสูบน้ำสำโรง (2)
         4.สถานีสูบน้ำบ้านดอนคำ
         5.สถานีสุบน้ำบ้านโปง
         การปศุสัตว์
         การประกอบอาชีพ ด้านการเลี้ยงสัตว์ เป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภค และจำหน่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น โค กระบือ สุกร

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
         ศาสนา
          ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดและสำนักสงฆ์รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง
         วัฒนธรรมประเพณี
          ประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นประจำตำบล ที่จัดเป็นประจำทุกปี คือ งานประเพณีบุญบั้งไฟบางหมู่บ้านงานประเพณีแข่งเรือ งานประเพณีเข้าพรรษา งานประเพณีออกพรรษา
          สถานศึกษา
           มีโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
          โรงเรียนประถมศึกษา
          1.โรงเรียนบ้านดอนคำ
          2.โรงเรียนบ้านโปง (ประชาสามัคคี)
          3.โรงเรียนบ้านโนนศิลา
          4.โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง
          โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 3 แห่ง
           1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปง
           2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไฮ
           3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเตี้ยไศลทอง
View : 1167