อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง

นางปิยะกร สังสนา
ผอ.กองคลัง

นางสาวนิตยา รัตนตรัยวงค์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวสุภาภรณ์ สุดาเดช
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสมพิศ อินทวี
ลูกจ้างประจำ จนท.การเงินและบัญชี

นางสาวจินตนา กุชโร
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้

นางสาวธิติมา กาศรี
ผช.จนท.พัสดุ

นายชัยวัฒน์ มาลารส
ผช.จนท.ธุรการ