อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
จิตอาสา เราทำความดี เพื้อชาติ ศาส กษัตริย์

เราทำความดี เพื่อชาติ ศาส กษัตริย์ 20-02-63... วันที่ 24 ก.พ. 63 (ดูู 131)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด... วันที่ 28 มิ.ย. 62 (ดูู 448)

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562... วันที่ 14 ก.พ. 62 (ดูู 557)

โครงการรณรงค์แยกขยะ เพื่อลดปริมาณปัญหาสิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน แยกก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ ... วันที่ 23 ม.ค. 62 (ดูู 594)

Kick oof แยกก่อนทิ้ง

Kick oof แยกก่อนทิ้ง... วันที่ 10 ม.ค. 62 (ดูู 186)

กิจกรรม Kick off รณรงค์ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

9 มกราคม 2562 อบต.คำไฮ ร่วมกับท้องถิ่นอำเภอพนมไพร และ อปท.ต่างๆในอำเภอพนมไพร จัดกิจกรรมรณรงค์ Kick off คัดแยกขยะก่อ... วันที่ 10 ม.ค. 62 (ดูู 197)

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน... วันที่ 25 ธ.ค. 61 (ดูู 504)

โครงการประชาคมจัดทำแผนกองทุนหลักประกัสุขภาพ

โครงการประชาคมจัดทำแผนกองทุนหลักประกัสุขภาพ... วันที่ 28 ก.ย. 61 (ดูู 208)

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำไฮ

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำไฮ... วันที่ 19 ก.ย. 61 (ดูู 207)

โครงการหมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนทั่วครอบครัวปลอดโรค

โครงการหมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนทั่วครอบครัวปลอดโรค... วันที่ 20 ส.ค. 61 (ดูู 192)

โครงการ มหกรรม. ตลาดนัดสุขภาพ

โครงการ มหกรรม. ตลาดนัดสุขภาพ... วันที่ 20 ส.ค. 61 (ดูู 569)

โครงการเพิ่มพื้นที่ลดพื้นที่เสี่ยงให้เด็กและเยาวชนตำบลพร้อมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

โครงการเพิ่มพื่นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงให้เด็กและเยาวชนตำบลพร้อมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตำบลคำไฮ... วันที่ 11 ก.ค. 61 (ดูู 178)

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตรอาสา สร้างป่า รักษาน้ำ"

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉพาะพระเกียรติ "จิตอาสาสร้างป่า รักษาน้ำ" เพื่อเป้นการเฉลิมพระเกียรติและส... วันที่ 11 ก.ค. 61 (ดูู 202)

ข่าวทดสอบโครงการหมู่บ้านสวยสะอาดปราศจากไข้เลือดออก

โครงการหมู่บ้านสวยสะอาดปราศจากไข้เลือดออก โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ... วันที่ 9 พ.ย. 60 (ดูู 340)

ข่าวทดสอบรับรางวัลจากวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็น อปท. ผู้มีผลงานดีเด่นด้านจิตอาสา

ได้รับรางวัลจากวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็น อปท. ผู้มีผลงานดีเด่นด้านจิตอาสา จากผลงาน โครงการ รวมพลัง... วันที่ 9 พ.ย. 60 (ดูู 213)

ข่าวทดสอบเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ... วันที่ 9 พ.ย. 60 (ดูู 207)

ข่าวทดสอบนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของ อบต.

นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของ อบต.... วันที่ 9 พ.ย. 60 (ดูู 633)